Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу

Загальні відомості

Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету був створений шляхом удосконалення організаційної структури інституту в 2015 році.
Очолює факультет к.ф.-м.н., доцент Морохович Василь Степанович.  

Цілями діяльності факультету є:

  • задоволення потреб України у висококваліфікованих фахівцях з вищою освітою для готельно-ресторанного та туристичного бізнесу;
  • організація і проведення прикладних і пошукових, наукових досліджень в галузі туризму, готельно-ресторанної справи, харчових технологій, і впровадження їх в діяльність підприємств;
  • задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку. 

На факультеті функціонують дві випускові та одна загальноосвітня кафедри:

  • менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;
  • технології і організації ресторанного господарства;
  • природничо-гуманітарних та інформаційних дисциплін. 

Підготовка фахівців на факультеті ресторанно-готельного та туристичного бізнесу здійснюється за такими спеціальностями:

 181 «Харчові технології» (спеціалізація «Ресторанні технології»):

-   «бакалавр» (денна форма навчання – 3 роки 10 місяців; денна з нормативним терміном навчання (на 2 курс) –  2 роки 10 місяців; заочна форма навчання – 4,5 роки; заочна зі скороченим терміном навчання – 2,5 роки);

-  «магістр» (на базі освітнього ступеня «бакалавр» і/або ОКР «спеціаліст»: денна і заочна форми навчання – 1 рік 5 місяців).

  073 «Менеджмент» (спеціалізації: 05 – Готельний і ресторанний менеджмент; 06 – Туристичний менеджмент):

-  «бакалавр» (денна форма навчання – 3 роки 10 місяців; денна з нормативним терміном навчання (на 2 курс) –  2 роки 10 місяців; заочна форма навчання – 4,5 роки; заочна зі скороченим терміном навчання – 2,5 роки);

-  «спеціаліст» (на базі освітнього ступеня «бакалавр»: денна і заочна форми навчання – 10 місяців). 

 

Діяльність фахівця з ресторанної справи, готельного та туристичного бізнесу полягає в:

-  організації діяльності щодо надання основних видів послуг у сфері готельно-ресторанного бізнесу;

-  організації виробництва і обслуговування у закладах ресторанного господарства;

-  організація процесу виробництва і надання готельних послуг;

-  забезпеченні належного рівня якості продукції та послуг у закладах готельно-ресторанного бізнесу;

-  вивченні маркетингової діяльності та комплексу маркетингових заходів впливу на ринок і конкурентну позицію підприємства у сфері готельно-ресторанного бізнесу;

-  плануванні та проектуванні закладів готельного та ресторанного бізнесу;

-  опануванні чинної законодавчо-нормативної бази з питань функціонування підприємств, що надають готельні та ресторанні послуги;

-  забезпеченні охорони праці та техніки безпеки;

-  володінні практичними навичками роботи з комп’ютерною технікою та у сфері інформаційних технологій;

-  досконалому володінні сучасною діловою українською та іноземними мовами професійного спрямування.

 

Підготовка фахівців з ресторанної справи, готельного та туристичного бізнесу спрямована для роботи в ресторанах, готелях, туристичних і санаторно-курортних комплексах, з організації відпочинку, конференц-сервісу та спеціального обслуговування тощо.