КАФЕДРА ФІНАНСІВ

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри фінансів УТЕІ ДТЕУ планується, організовується і здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та є невід’ємною складовою навчального процесу, її науковим підґрунтям.

 

Наукові дослідження, які проводяться викладачами кафедри фінансів, виконуються з урахуванням основних напрямів фінансової політики держави і стосуються удосконалення функціонування державних та місцевих фінансів, впливу бюджетної політики на економічний розвиток держави та регіонів, розробки заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні, удосконалення фінансового механізму функціонування підприємств, фінансових установ тощо.

 

Виконання науково-дослідних тем

Наукова діяльність - це один з найважливіших аспектів роботи кафедри.

Кафедрою фінансів постійно здійснюється різнопланова за тематикою та формами наукова робота.

Впродовж (І кв. 2018 –IV кв. 2022 р.) проводилися дослідження за науковою темою: Фінансово-економічні особливості розвитку регіону в умовах асоціації з Євросоюзом.

На сьогоднішній день професорсько-викладацький склад кафедри здійснює наукові дослідження за таким напрямком: Формування та реалізація фінансової та бюджетної політики ( І кв. 2023р.- ІVкв.2027р).

 

Підлипна Р.П. ORCID Google Scholar Publons

Сфера наукових інтересів: система соціального страхування за умов становлення соціально-орієнтованої ринкової економіки.

Брітченко І.Г. ORCID Google Scholar Publons Scopus

Сфера наукових інтересів: інтеграція освітнього простору України до європейських стандартів.

Гаврилко П.П. ORCID Google Scholar

Сфера наукових інтересів: дослідження ефективності іноземних інвестицій як фактор інноваційного розвитку підприємства.

Ковач М.Й. ORCID Google Scholar

Сфера наукових інтересів: фінансова діяльність санаторно-курортних підприємства регіону.

Жулканич О.М. ORCID Google Scholar

Сфера наукових інтересів: функціонування і розвиток зовнішньоекономічних зв’язків.

Індус К.П. ORCID Google Scholar

Сфера наукових інтересів: державні фінанси, управління фінансовим потенціалом України.

Смочко В.Ю. ORCID Google Scholar Publons

Сфера наукових інтересів: функціонування державних фінансів та фінансів підприємств, дослідження у сфері соціального захисту населення.

Гаврилко Г.П. ORCID Google Scholar

Сфера наукових інтересів: стратегічні механізми соціального розвитку у санаторно-курортній сфері.

 

Крім викладачів, до виконання наукових досліджень залучаються також і студенти. Усі дослідження мають актуальний характер, відповідають сучасним вимогам науки та практики. Результати досліджень (у формі публікацій, виступів на семінарах, конференціях та бізнес-форумах) мають наукову та практичну значущість.

Викладачі кафедри систематично виступають опонентами та рецензентами дисертаційних робіт, авторефератів, наукових статей, навчальних посібників, підручників тощо.

 

Видавнича наукова діяльність

Видавнича діяльність залишається одним із пріоритетних напрямів науково-дослідної роботи. Викладачі кафедри за результатами проведених наукових досліджень постійно публікують значну кількість монографій, навчальних посібників, науково-методичної літератури. Викладачі кафедри достатньо активно публікують результати своїх наукових досліджень також в іноземних виданнях та виданнях, що належать до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, Index Copernicus, тощо).

 

Перелік публікацій науковців кафедри фінансів в наукометричній базі даних Scopus

Перелік публікацій науковців кафедри фінансів в наукометричній базі даних Web of Science

Підручники, навчальні посібники, монографії, розділи монографій

 

 

Наукова робота зі студентами

Науково-дослідна робота студентів в системі навчального процесу включає в себе два взаємопов’язаних елементи:

 • ознайомлення студентів із специфікою дослідницької праці, засвоєння ними навичок цієї праці;
 • власні наукові дослідження, які здійснюються студентами під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри.

До науково-дослідної роботи кафедри активно залучаються студенти 2-4 курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 1-2 курсів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання.

Науково-дослідна робота студентів є обов’язковою для кожного студента та охоплює майже всі форми навчальної роботи, а саме:

 • написання наукових рефератів з конкретної теми в процесі вивчення як обов’язкових так і вибіркових компонентів освітньої програми;
 • виконання практичних робіт, самостійних завдань, модульних контрольних робіт, що містять елементи актуального (проблемного) та аналітичного пошуку;
 • реферування наукових видань, підготовка оглядів новинок літератури;
 • створення наочного матеріалу для навчального процесу (схем, таблиць, презентацій, відеороликів тощо);
 • написання курсових робіт, які містять елементи наукового дослідження;
 • проведення наукових досліджень під час виконання випускних кваліфікаційних робіт;
 • проведення досліджень протягом виробничої та переддипломної практики.
 • наукові доповіді за матеріалами досліджень на студентських конференціях;
 • наукові публікації.

При здійсненні наукової роботи студентів вирішуються наступні завдання:

 • підвищення якості засвоєння навчальних дисциплін;
 • реалізація особистісно-орієнтованого навчання;
 • прищеплення стійких навичок самостійної науково-дослідної роботи;
 • вироблення загальних та професійних компетенцій при застосовуванні теоретичних знань та сучасних методів наукових досліджень у професійній діяльності;
 • розвиток творчого та аналітичного мислення, розширення наукового кругозору.