Корисні посилання

 

gov hotl ua

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування

Не можна покладатися на доходи, що ми тільки сподіваємося одержати, якими б вірними вони нам не здавалися.

М. Монтень

 

 

kaf oo foto

 

Положення про кафедру

Програма розвитку кафедри

Наші випускники

 

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування Ужгородського торговельно-економічного інституту ДТЕУ була створена згідно з наказом від 30.06.2023р. 

№ 69-1 «Про вдосконалення організаційної структури», на підставі Постанови вченої ради Державного торговельно-економічного університету від 29.06.2023р. (протокол № 12, п.9), шляхом об’єднання кафедри обліку і оподаткування та кафедри фінансів. В свою чергу кафедри пройшли 20-річний шлях становлення. Підготовка фахівців у сфері фінансів та обліку в Ужгородському торговельно-економічному інституті ДТЕУ здійснюється з 2000р.

 

Кафедра здійснює освітню та професійну підготовку бакалаврів: 

галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

 

kaf oo 072 thumb Освітньо-професійна програма «Державні фінанси» забезпечує інтегровані знання в галузі фінансів, страхування, банківської справи та  фондового ринку з акцентом на формуванні теоретичного базису та прикладних навичок з побудови та механізму функціонування фінансових систем; володіння інформаційними технологіями; процес постійного отримання нових знань, навичок і вмінь на протязі всього життя.

 

 

 

 

галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

 

kaf oo 071 thumb Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» забезпечує інтегровані знання в галузі бухгалтерського та управлінського обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; володіння інформаційними технологіями; знання і компетенції за національними та міжнародними стандартами; тісний зв’язок теоретичної та практичної підготовки; процес постійного отримання нових знань, навичок і вмінь на протязі всього життя..

 

 

 

Спеціалісти у сфері фінансів та обліку – це фахівці з високим рівнем теоретичної і практичної підготовки для виконання облікової, фінансової та організаційно-управлінської діяльності.

 

Основна мета освітньо-професійних програм за спеціальностями 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок полягає у формуванні особистості висококваліфікованого фахівця, здатного вирішувати завдання і проблеми в галузі обліку і оподаткування, фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища, створення у студентів нових цілісних знань та професійних навичок шляхом формування і розвитку компетентностей, необхідних для розв’язання комплексних проблем у майбутній професійній діяльності.

 

Кафедра має значний науковий та кадровий потенціал, який здійснює підготовку випускників на високому освітньому та фаховому рівні, забезпечує належний рівень підготовки фахівців для роботи в нових умовах господарювання. За роки існування науково-педагогічні працівники кафедри принесли вагомі надбання у науково-дослідній діяльності. У здобутку кафедри налічується понад 850 наукових праць, серед яких: підручники, навчальні посібники, монографій, наукові публікації, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science, статті у фахових та закордонних виданнях, тези у збірниках наукових конференцій як міжнародних, так і всеукраїнських. Викладачі кафедри є авторами (співавторами) патентів на корисну модель та авторських свідоцтв. Науково-педагогічні працівники кафедри виступають керівниками при написанні дисертацій та опонентами при захисті. Під керівництвом членів кафедри захищено 15 кандидатських дисертацій.

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри фінансів, обліку та оподаткування характеризується такими показниками: загальна кількість науково-педагогічних працівників становить 12 осіб, з них:

  • 2 доктори наук, професори, 
  • 2 кандидати наук, професори;
  • 5 кандидатів наук, доцентів;
  • 3 старших викладача.

 

Очолює кафедру, доктор економічних наук, професор Радміла ПІДЛИПНА.

 

Для викладання окремих навчальних дисциплін залучаються провідні фахівці зі значним досвідом практичної роботи за фахом. Поєднання висококваліфікованого викладацького колективу з досвідченими практиками має свої переваги, які позначаються не тільки на рівні підготовки, професійному зростанні фахівців, але й на їх особистих якостях, світогляді, рівні розуміння життєвих ситуацій та вихованості.

На кафедрі значна увага приділяється підвищенню кваліфікації кадрів, 100% викладачів пройшли підвищення кваліфікації в Україні та за кордоном (Болгарія, Польща, Словаччина).

 

ІНВЕСТИЦІЇ У ЗНАННЯ ЗАВЖДИ ДАЮТЬ НАЙБІЛЬШИЙ ПРИБУТОК!