КАФЕДРА ФІНАНСІВ

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування (в розробці)

Не можна покладатися на доходи, що ми тільки сподіваємося одержати, якими б вірними вони нам не здавалися.

М. Монтень.

 

Випускова кафедра фінансів УТЕІ ДТЕУ створена наказом ректора КНТЕУ від 28.11.2003р. № 3141 як кафедра економіки, бухгалтерського обліку та фінансів і реорганізована з 01.12.2011 року у 2 кафедри: кафедру фінансів та кафедру бухгалтерського обліку без зміни профілю освітньої діяльності.

Кафедра фінансів здійснює освітню та професійну підготовку бакалаврів та магістрів галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійною програмою «Державні фінанси».

Підготовка фахівців у сфері фінансів в Ужгородському торговельно-економічному інституті ДТЕУ здійснюється з 2000 р.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» наразі є однією з найбільш престижних спеціальностей економічного профілю, яка забезпечує підготовку фахівців, що вільно володіють значним обсягом фінансових знань, здатні кваліфіковано ухвалювати фінансово обґрунтовані рішення з питань діяльності підприємств та організацій різних форм власності, формувати їх фінансову стратегію розвитку на тривалу перспективу, удосконалювати фінансовий механізм підприємницьких структур.

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри фінансів характеризується такими показниками: загальна кількість науково-педагогічних працівників становить 8 осіб, з них – 3 доктори наук, професори, 5 кандидатів наук, доцентів.

finansi

Для викладання окремих навчальних дисциплін залучаються провідні фахівці зі значним досвідом практичної роботи за фахомПоєднання висококваліфікованого викладацького колективу з досвідченими практиками має свої переваги, які позначаються не тільки на рівні підготовки, професійному зростанні фахівців, але й на їх особистих якостях, світогляді, рівні розуміння життєвих ситуацій та вихованості.

Очолює кафедру доктор економічних наук, професор Підлипна Радміла Петрівна.

Виходячи з комплексної теми наукових досліджень «Фінансово-економічні особливості розвитку регіону у системі відносин транскордонного співробітництва» (Наукові керівники: Підлипна Радміла Перівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів; Брітченко І.Г. – доктор економічних наук, професор, Гаврилко П.П. – кандидат економічних наук, професор; Жулканич О.М. – кандидат економічних наук, доцент), на кафедрі ведуться ґрунтовні наукові дослідження за напрямами:

-       фінансово-кредитна діяльність: стан, проблеми та перспективи розвитку;

-       реформування бюджетної системи та шляхи зміцнення державних фінансів;

-       теоретичне обґрунтування грошово-кредитної політики та її вплив на стабільність грошової одиниці;

-       тенденції розвитку грошово-валютних систем зарубіжних країн тощо.

Кафедра має значний науковий та кадровий потенціал, який здатний підготувати випускників на високому освітньому та фаховому рівні, дозволяє забезпечити належний рівень підготовки фахівців для роботи в нових умовах господарювання. За роки існування науково-педагогічні працівники кафедри привнесли вагомі надбання у науково-дослідній діяльності. У здобутку кафедри налічується понад 850 наукових праць. Серед яких: 27 навчальних посібників, 2 підручники, 45 монографії (або розділів монографій), у т.ч. виданих за кордоном38 наукових публікацій, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science, понад 320 статей у фахових виданнях, 50 публікацій у провідних закордонних виданнях, понад 350 тез у збірниках наукових конференцій як міжнародних, так і всеукраїнських. Викладачі кафедри є авторами (співавторами) патентів на корисну модель та авторських свідоцтв. Науково-педагогічні працівники кафедри виступають у якості опонентів при атестації наукових кадрів, є керівниками кандидатських та консультантами докторських дисертацій; під їх керівництвом захищено 10 докторських та 9 кандидатських дисертацій.

На кафедрі значна увага приділяється підвищенню кваліфікації кадрів, 100% викладачів пройшли підвищення кваліфікації в Україні та за кордоном (Болгарія, Польща, Словаччина).

Окремі науково-педагогічні працівники приймають активну участь у редакційних колегіях наукових видань, у роботі спеціалізованих вчених рад, наукових об’єднаннях, як то:

1. . Підлипна Р.П. д.е.н., доцент – Член редколегії Наукового журналу VUZFREWIU (Софія, Болгарія)https://papersvuzf.net/index.php/VUZFJournalofScientificPapers "SocialdevelopmentandSecurity"https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/index(Індексується IndexCopernicusnelitypublonsCrossrefAcademicResourceIndexULRICHSWERBZENODOBielefeldAcademicSearchEngineGoogleScholar

2. Брітченко І.Г. д.е.н., професор є членом редакційної колегії міжнародних наукових видань:

Науковий вісник Полісся (індексується у Web of Science)http://nvp.stu.cn.ua/;

Науковий журнал «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики» (індексується Web of Science) http://fkd.org.ua/;

Науковий журнал Варненського вільного університету ім. Черноризца Храбра (Республіка Болгарія). Режим доступу http://ejournal.vfu.bg/

Фаховий збірник наукових праць Національного авіаційного університету «Проблеми системного підходу в економіці»  http://psae-jrnl.nau.in.ua/ ;

Науковий журнал «European Journal of Management Issues». https://mi-dnu.dp.ua/index.php/MI/about/editorialTeam(Індексується ERICHPLUS, RePec,Index Copernicus, nelity, publons, Crossref, Academic Resource Index, ULRICHSWERB, ZENODO, Bielefeld Academic Search Engine, Google Scholar);

Міжнародний науковий журнал "Management & Economics Research Journal" https://mer-j.com/merj/index.php/merj(Індексується Index Copernicus, nelity, publons, Crossref, Academic Resource Index, ULRICHSWERB, ZENODO, Bielefeld Academic Search Engine, Google Scholar) 

Науковийжурнал VUZF REWIU (СофіяБолгаріяhttps://papersvuzf.net/index.php/VUZFJournal of Scientific Papers "Social development and Security" https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/index(Індексується Index Copernicus, nelity, publons, Crossref, Academic Resource Index, ULRICHSWERB, ZENODO, Bielefeld Academic Search Engine, Google Scholar) 

3. Гаврилко П.П., директор УТЕІ КНТЕУ, к.е.н., професор – Член редколегії Міжнародного наукового журналу «Устойчиво развитие» (Болгарія).

Кафедра спрямовує свої зусилля на ґрунтовну теоретичну та професійно-практичну підготовку фахівців для фінансової та податкової систем України, банківського та страхового секторів економіки. З метою підвищення ефективності роботи кафедра співпрацює з банківськими установами, зі страховими компаніями, органами державної фіскальної служби, та іншими підприємствами Закарпаття, закладами вищої освіти країн ЄС.

Серед випускників кафедри фінансів – висококваліфіковані фахівці в галузі фінансів, які працюють в сфері державного управління, органах місцевого самоврядування, у фінансових структурах, таких як Пенсійний фонд України, Державна казначейська служба, Державна аудиторська служба, Державна податкова служба, у комерційних банках, на підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності та підпорядкування.

Стратегічними напрямами розвитку кафедри є:

-       підвищення якісного рівня викладацького складу шляхом підготовки та захисту кандидатських та докторських дисертацій;

-       удосконалення методичного забезпечення навчального процесу;

-       впровадження новітніх інноваційних технологій навчання;

-       наукові дослідження та впровадження їх результатів у освітній процес;

-       цифровізація освітнього процесу.