КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри обліку та оподаткування УТЕІ ДТЕУ планується, організовується і здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та є невід’ємною складовою навчального процесу.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри активно займається науковою роботою і спрямований на подальший розвиток і досліджень з питань обліку та оподаткування, професійними знаннями, сучасними навичками і необхідними компетенціями здобувачів вищої освіти на основі інноваційної та якісної підготовки висококваліфікованих фахівців  бухгалтерського обліку, аналізу, контролю та оподаткування, з метою ефективного практичного застосування їх знань на національному та міжнародному рівні для сталого розвитку економіки України.

 

На кафедрі проводяться наукові дослідження в межах теми:

 

Науково-дослідна робота на кафедрі обліку та оподаткування у 2022 році здійснювалася за затвердженим планом за комплексною кафедральною темою: «Концептуалізація базових положень обліку, аналізу і аудиту в підприємницькій діяльності», керівник  Ценклер Н.І. д.е.н., проф.,  термін виконання ІІI кв. 2020 р.–IV кв. 2023 р. в цілях підвищення професійно-педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу, підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, а також за такими пріоритетними напрямками діяльності як: видання монографій, наукових статей, тез доповідей, участь викладачів у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, симпозіумах, круглих столах, форумах тощо, підготовка і видання наукових і науково-методичних робіт, керівництво науково-дослідною роботою студентів, впровадження результатів дослідження в навчальний процес при викладанні дисциплін: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», « Облік за видами економічної діяльності», «Управлінський облік», «Бухгалтерський облік в торгівлі», «Планування та контроль на підприємстві», «Організація торгівлі», «Облік на підприємствах малого бізнесу»,«Бухгалтерський облік у державному секторі», «Бухгалтерський облік у банках», «Управлінський облік», «Звітність підприємств», «Аудит оподаткування», «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами», «Фінансовий аналіз».

 

Видавнича наукова діяльність

Видавнича діяльність залишається одним із пріоритетних напрямів науково-дослідної роботи. Викладачі кафедри за результатами проведених наукових досліджень постійно публікують значну кількість статей, монографій, навчальних посібників, науково-методичної літератури. Викладачі кафедри достатньо активно публікують результати своїх наукових досліджень також в іноземних виданнях та виданнях, що належать до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, Index Copernicus, тощо).