Кафедра фінансів, обліку та оподаткування

Загальна інформація

Кафедра облікута оподаткування є випусковою і здійснює підготовку фахівців за двома рівнями вищої освіти – бакалавр та магістр за спеціальністю 071 Облік і оподаткування спрямована на розвиток професійного та наукового рівня викладачів  кафедри,  що дає можливість випускникам застосовувати свої знання на підприємствах будь-яких форм власності, всіх галузей економіки.

 

Підготовка фахівців у сфері бухгалтерського обліку в Ужгородському торговельно-економічному інституті КНТЕУ здійснюється з 2000 р.

 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування є однією із найбільш популярних спеціальностей економічного спрямування. Вона є універсальною й професійно спрямованою до сучасних вимог на ринку праці у підготовці фахівців у сфері знань і навичок обліково-аналітичної, контрольно-ревізійної, податкової та аудиторської діяльності, забезпечення фінансово-інвестиційної стабільності підприємств та інших суб’єктів господарювання, у тому числі у бюджетній та банківських сферах.

 

Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням рахунків, але й здійснює широку діяльність, що включає планування і прийняття рішень, контроль за дотриманням платіжної та податкової дисципліни на підприємстві, є розвинута і ефективно організована бухгалтерська справа, оцінка та аналіз господарсько-фінансової діяльності.

 

З 2020 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор Ценклер Наталія Іванівна.

 

У складі кафедри працюють 5 науково-педагогічних працівників, з яких 1 доктор наук, 3 кандидати наук, 2 старші викладачі.

 

В системі підготовки студентів спеціальності облік і оподаткування важливе місце займають виробничі практики кафедра співпрацює з підприємствами : ТОВ»Лілія-С», ТОВ «СП СЕНК», ТОВ «Електрон-музтовари», ТОВ «Золота Нива», ТОВ «Ужгород П.С.Ю.», ПП «Західтранссервіс-Ужгород», низкою інших підприємств та індивідуальних підприємців.

     

Ласкаво просимо на навчання!!!

Навчальні дисципліни

Навчальна дисципліна

 

Адміністрування податків

 

Аналіз господарської діяльності

 

Антикризове управління підприємством

 

Аудит

 

Аудит оподаткування

 

Бухгалтерський облік

 

Бухгалтерський облік в державному секторі

 

Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах

 

Бухгалтерський облік в торгівлі

 

Бухгалтерський облік у банках

 

Внутрішній аудит

 

Господарське право

 

Договірне право

 

Звітність підприємств

 

Інформаційні системи і технології в обліку

 

Консолідація фінансової звітності

 

Моделювання фінансово-господарської діяльності  підприємства

 

Облік за видами економічної діяльності

 

Облік на підприємствах малого бізнесу

 

Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

 

Підприємницьке право

 

Податковий консалтинг

 

Правознавство

 

Стратегічний управлінський облік

 

Управлінський облік

 

Фінансове право

 

Фінансовий облік

Графік проведення консультацій

Графік проведення консультацій викладачами

кафедри бухгалтерського обліку 

у І семестрі 2016/2017 н.р.

 

№ п/п

Прізвище, ім’я та

по-батькові викладача

Посада

День тижня

Пара

Аудиторія

Час проведення

1.

Сусіденко В. Т.

зав. кафедри,

професор

п’ятниця

V

А-203

1510-1630

2.

Блакита Г. В.

професор

IV субота місяця

ІV

А-306

1340-1500

3.

Ценклер Н.І.

доцент

вівторок

ІV

А-301

1340-1500

4.

Підлипна Р. П.

доцент

середа

V

А-306

15.10-16.30

5.

Лалакулич М. Ю.

доцент

понеділок

ІV

А-301

1340-1500

6.

Югас Е. Ф.

доцент

понеділок

ІV

А-314

1340-1500

7.

Маргіта М. В.

доцент

п’ятниця

ІІІ

А-306

1210-1330

8.

Шевчук О.І.

 

доцент

четвер

V

А-302

15.10-16.30

9.

Рибакова Л.П.

старший викладач

середа

ІІІ

А-314

1210-1330

10.

Гедеон М. І.

старший викладач

вівторок

V

А-306

15.10-16.30

11

Шелемон Л. М.

старший викладач

четвер

V

А-306

15.10-16.30

12

Симочко М.І.

старший викладач

понеділок

ІV

А-314

1340-1500

13

Павлюк Л. І.

старший викладач

п’ятниця

V

А-306

15.10-16.30

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри обліку та оподаткування УТЕІ ДТЕУ планується, організовується і здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та є невід’ємною складовою навчального процесу.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри активно займається науковою роботою і спрямований на подальший розвиток і досліджень з питань обліку та оподаткування, професійними знаннями, сучасними навичками і необхідними компетенціями здобувачів вищої освіти на основі інноваційної та якісної підготовки висококваліфікованих фахівців  бухгалтерського обліку, аналізу, контролю та оподаткування, з метою ефективного практичного застосування їх знань на національному та міжнародному рівні для сталого розвитку економіки України.

 

На кафедрі проводяться наукові дослідження в межах теми:

 

Науково-дослідна робота на кафедрі обліку та оподаткування у 2022 році здійснювалася за затвердженим планом за комплексною кафедральною темою: «Концептуалізація базових положень обліку, аналізу і аудиту в підприємницькій діяльності», керівник  Ценклер Н.І. д.е.н., проф.,  термін виконання ІІI кв. 2020 р.–IV кв. 2023 р. в цілях підвищення професійно-педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу, підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, а також за такими пріоритетними напрямками діяльності як: видання монографій, наукових статей, тез доповідей, участь викладачів у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, симпозіумах, круглих столах, форумах тощо, підготовка і видання наукових і науково-методичних робіт, керівництво науково-дослідною роботою студентів, впровадження результатів дослідження в навчальний процес при викладанні дисциплін: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», « Облік за видами економічної діяльності», «Управлінський облік», «Бухгалтерський облік в торгівлі», «Планування та контроль на підприємстві», «Організація торгівлі», «Облік на підприємствах малого бізнесу»,«Бухгалтерський облік у державному секторі», «Бухгалтерський облік у банках», «Управлінський облік», «Звітність підприємств», «Аудит оподаткування», «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами», «Фінансовий аналіз».

 

Видавнича наукова діяльність

Видавнича діяльність залишається одним із пріоритетних напрямів науково-дослідної роботи. Викладачі кафедри за результатами проведених наукових досліджень постійно публікують значну кількість статей, монографій, навчальних посібників, науково-методичної літератури. Викладачі кафедри достатньо активно публікують результати своїх наукових досліджень також в іноземних виданнях та виданнях, що належать до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, Index Copernicus, тощо).