Кафедра фінансів, обліку та оподаткування

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування

Не можна покладатися на доходи, що ми тільки сподіваємося одержати, якими б вірними вони нам не здавалися.

М. Монтень

 

 

kaf oo foto

 

Положення про кафедру

Програма розвитку кафедри

Наші випускники

 

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування Ужгородського торговельно-економічного інституту ДТЕУ була створена згідно з наказом від 30.06.2023р. 

№ 69-1 «Про вдосконалення організаційної структури», на підставі Постанови вченої ради Державного торговельно-економічного університету від 29.06.2023р. (протокол № 12, п.9), шляхом об’єднання кафедри обліку і оподаткування та кафедри фінансів. В свою чергу кафедри пройшли 20-річний шлях становлення. Підготовка фахівців у сфері фінансів та обліку в Ужгородському торговельно-економічному інституті ДТЕУ здійснюється з 2000р.

 

Кафедра здійснює освітню та професійну підготовку бакалаврів: 

галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

 

kaf oo 072 thumb Освітньо-професійна програма «Державні фінанси» забезпечує інтегровані знання в галузі фінансів, страхування, банківської справи та  фондового ринку з акцентом на формуванні теоретичного базису та прикладних навичок з побудови та механізму функціонування фінансових систем; володіння інформаційними технологіями; процес постійного отримання нових знань, навичок і вмінь на протязі всього життя.

 

 

 

 

галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

 

kaf oo 071 thumb Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» забезпечує інтегровані знання в галузі бухгалтерського та управлінського обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; володіння інформаційними технологіями; знання і компетенції за національними та міжнародними стандартами; тісний зв’язок теоретичної та практичної підготовки; процес постійного отримання нових знань, навичок і вмінь на протязі всього життя..

 

 

 

Спеціалісти у сфері фінансів та обліку – це фахівці з високим рівнем теоретичної і практичної підготовки для виконання облікової, фінансової та організаційно-управлінської діяльності.

 

Основна мета освітньо-професійних програм за спеціальностями 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок полягає у формуванні особистості висококваліфікованого фахівця, здатного вирішувати завдання і проблеми в галузі обліку і оподаткування, фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища, створення у студентів нових цілісних знань та професійних навичок шляхом формування і розвитку компетентностей, необхідних для розв’язання комплексних проблем у майбутній професійній діяльності.

 

Кафедра має значний науковий та кадровий потенціал, який здійснює підготовку випускників на високому освітньому та фаховому рівні, забезпечує належний рівень підготовки фахівців для роботи в нових умовах господарювання. За роки існування науково-педагогічні працівники кафедри принесли вагомі надбання у науково-дослідній діяльності. У здобутку кафедри налічується понад 850 наукових праць, серед яких: підручники, навчальні посібники, монографій, наукові публікації, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science, статті у фахових та закордонних виданнях, тези у збірниках наукових конференцій як міжнародних, так і всеукраїнських. Викладачі кафедри є авторами (співавторами) патентів на корисну модель та авторських свідоцтв. Науково-педагогічні працівники кафедри виступають керівниками при написанні дисертацій та опонентами при захисті. Під керівництвом членів кафедри захищено 15 кандидатських дисертацій.

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри фінансів, обліку та оподаткування характеризується такими показниками: загальна кількість науково-педагогічних працівників становить 12 осіб, з них:

  • 2 доктори наук, професори, 
  • 2 кандидати наук, професори;
  • 5 кандидатів наук, доцентів;
  • 3 старших викладача.

 

Очолює кафедру, доктор економічних наук, професор Радміла ПІДЛИПНА.

 

Для викладання окремих навчальних дисциплін залучаються провідні фахівці зі значним досвідом практичної роботи за фахом. Поєднання висококваліфікованого викладацького колективу з досвідченими практиками має свої переваги, які позначаються не тільки на рівні підготовки, професійному зростанні фахівців, але й на їх особистих якостях, світогляді, рівні розуміння життєвих ситуацій та вихованості.

На кафедрі значна увага приділяється підвищенню кваліфікації кадрів, 100% викладачів пройшли підвищення кваліфікації в Україні та за кордоном (Болгарія, Польща, Словаччина).

 

ІНВЕСТИЦІЇ У ЗНАННЯ ЗАВЖДИ ДАЮТЬ НАЙБІЛЬШИЙ ПРИБУТОК!

Жулканич Олександр Михайлович

Жулканич Олександр Михайлович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

     У 1986 році закінчив Ужгородський державний університет по спеціальності «Фінанси і кредит». Кваліфікація – економіст. 

     Працює в Ужгородському торговельно-економічному інституті з 2003 року. 

     У 2001 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Територіальні фактори розвитку зовнішньоекономічних зв’язків» зі спеціальності 08.10.01 – «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка». 

     У 2005 році присвоєно вчене звання доцента.

 

     Сфера наукових інтересів: функціонування і розвиток зовнішньоекономічних зв’язків. 

     Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць більше 60, у тому числі: 2 монографії, більше 400 статей у наукових фахових виданнях, наукових періодичних виданнях інших держав, публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, навчально-методичні розробки тощо.

 

Нагороди та відзнаки

  • Почесна грамота КНТЕУ (2011 р.)
  • Почесна грамота департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації (2013 р.)
  • Грамота Ужгородської міської ради (2020р.).

 

Загальна інформація

в розробці

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

Не можна покладатися на доходи, що ми тільки сподіваємося одержати, якими б вірними вони нам не здавалися.

М. Монтень.

 

Випускова кафедра фінансів УТЕІ ДТЕУ створена наказом ректора КНТЕУ від 28.11.2003р. № 3141 як кафедра економіки, бухгалтерського обліку та фінансів і реорганізована з 01.12.2011 року у 2 кафедри: кафедру фінансів та кафедру бухгалтерського обліку без зміни профілю освітньої діяльності.

Кафедра фінансів здійснює освітню та професійну підготовку бакалаврів та магістрів галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійною програмою «Державні фінанси».

Підготовка фахівців у сфері фінансів в Ужгородському торговельно-економічному інституті ДТЕУ здійснюється з 2000 р.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» наразі є однією з найбільш престижних спеціальностей економічного профілю, яка забезпечує підготовку фахівців, що вільно володіють значним обсягом фінансових знань, здатні кваліфіковано ухвалювати фінансово обґрунтовані рішення з питань діяльності підприємств та організацій різних форм власності, формувати їх фінансову стратегію розвитку на тривалу перспективу, удосконалювати фінансовий механізм підприємницьких структур.

Якісний склад науково-педагогічних працівників випускової кафедри фінансів характеризується такими показниками: загальна кількість науково-педагогічних працівників становить 8 осіб, з них – 3 доктори наук, професори, 5 кандидатів наук, доцентів.

finansi

Для викладання окремих навчальних дисциплін залучаються провідні фахівці зі значним досвідом практичної роботи за фахом. Поєднання висококваліфікованого викладацького колективу з досвідченими практиками має свої переваги, які позначаються не тільки на рівні підготовки, професійному зростанні фахівців, але й на їх особистих якостях, світогляді, рівні розуміння життєвих ситуацій та вихованості.

Очолює кафедру доктор економічних наук, професор Підлипна Радміла Петрівна.

Виходячи з комплексної теми наукових досліджень «Фінансово-економічні особливості розвитку регіону у системі відносин транскордонного співробітництва» (Наукові керівники: Підлипна Радміла Перівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів; Брітченко І.Г. – доктор економічних наук, професор, Гаврилко П.П. – кандидат економічних наук, професор; Жулканич О.М. – кандидат економічних наук, доцент), на кафедрі ведуться ґрунтовні наукові дослідження за напрямами:

-       фінансово-кредитна діяльність: стан, проблеми та перспективи розвитку;

-       реформування бюджетної системи та шляхи зміцнення державних фінансів;

-       теоретичне обґрунтування грошово-кредитної політики та її вплив на стабільність грошової одиниці;

-       тенденції розвитку грошово-валютних систем зарубіжних країн тощо.

Кафедра має значний науковий та кадровий потенціал, який здатний підготувати випускників на високому освітньому та фаховому рівні, дозволяє забезпечити належний рівень підготовки фахівців для роботи в нових умовах господарювання. За роки існування науково-педагогічні працівники кафедри привнесли вагомі надбання у науково-дослідній діяльності. У здобутку кафедри налічується понад 850 наукових праць. Серед яких: 27 навчальних посібників, 2 підручники, 45 монографії (або розділів монографій), у т.ч. виданих за кордоном, 38 наукових публікацій, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science, понад 320 статей у фахових виданнях, 50 публікацій у провідних закордонних виданнях, понад 350 тез у збірниках наукових конференцій як міжнародних, так і всеукраїнських. Викладачі кафедри є авторами (співавторами) патентів на корисну модель та авторських свідоцтв. Науково-педагогічні працівники кафедри виступають у якості опонентів при атестації наукових кадрів, є керівниками кандидатських та консультантами докторських дисертацій; під їх керівництвом захищено 10 докторських та 9 кандидатських дисертацій.

На кафедрі значна увага приділяється підвищенню кваліфікації кадрів, 100% викладачів пройшли підвищення кваліфікації в Україні та за кордоном (Болгарія, Польща, Словаччина).

Окремі науково-педагогічні працівники приймають активну участь у редакційних колегіях наукових видань, у роботі спеціалізованих вчених рад, наукових об’єднаннях, як то:

1. . Підлипна Р.П. д.е.н., доцент – Член редколегії Наукового журналу VUZF REWIU (Софія, Болгарія)https://papersvuzf.net/index.php/VUZF Journal of Scientific Papers "Social development and Security"https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/index (Індексується Index Copernicus, nelity, publons, Crossref, Academic Resource Index, ULRICHSWERB, ZENODO, Bielefeld Academic Search Engine, Google Scholar)

2. Брітченко І.Г. д.е.н., професор є членом редакційної колегії міжнародних наукових видань:

Науковий вісник Полісся (індексується у Web of Science)http://nvp.stu.cn.ua/;

Науковий журнал «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики» (індексується Web of Science) http://fkd.org.ua/;

Науковий журнал Варненського вільного університету ім. Черноризца Храбра (Республіка Болгарія). Режим доступу http://ejournal.vfu.bg/

Фаховий збірник наукових праць Національного авіаційного університету «Проблеми системного підходу в економіці»  http://psae-jrnl.nau.in.ua/ ;

Науковий журнал «European Journal of Management Issues». https://mi-dnu.dp.ua/index.php/MI/about/editorialTeam (Індексується ERICHPLUS, RePec, Index Copernicus, nelity, publons, Crossref, Academic Resource Index, ULRICHSWERB, ZENODO, Bielefeld Academic Search Engine, Google Scholar);

Міжнародний науковий журнал "Management & Economics Research Journal" https://mer-j.com/merj/index.php/merj (Індексується Index Copernicus, nelity, publons, Crossref, Academic Resource Index, ULRICHSWERB, ZENODO, Bielefeld Academic Search Engine, Google Scholar)

Науковий журнал VUZF REWIU (Софія, Болгаріяhttps://papersvuzf.net/index.php/VUZF Journal of Scientific Papers "Social development and Security" https://paperssds.eu/index.php/JSPSDS/index (Індексується Index Copernicus, nelity, publons, Crossref, Academic Resource Index, ULRICHSWERB, ZENODO, Bielefeld Academic Search Engine, Google Scholar)

3. Гаврилко П.П., директор УТЕІ КНТЕУ, к.е.н., професор – Член редколегії Міжнародного наукового журналу «Устойчиво развитие» (Болгарія).

Кафедра спрямовує свої зусилля на ґрунтовну теоретичну та професійно-практичну підготовку фахівців для фінансової та податкової систем України, банківського та страхового секторів економіки. З метою підвищення ефективності роботи кафедра співпрацює з банківськими установами, зі страховими компаніями, органами державної фіскальної служби, та іншими підприємствами Закарпаття, закладами вищої освіти країн ЄС.

Серед випускників кафедри фінансів – висококваліфіковані фахівці в галузі фінансів, які працюють в сфері державного управління, органах місцевого самоврядування, у фінансових структурах, таких як Пенсійний фонд України, Державна казначейська служба, Державна аудиторська служба, Державна податкова служба, у комерційних банках, на підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності та підпорядкування.

Стратегічними напрямами розвитку кафедри є:

-       підвищення якісного рівня викладацького складу шляхом підготовки та захисту кандидатських та докторських дисертацій;

-       удосконалення методичного забезпечення навчального процесу;

-       впровадження новітніх інноваційних технологій навчання;

-       наукові дослідження та впровадження їх результатів у освітній процес;

-       цифровізація освітнього процесу.

Навчальні дисципліни

Навчальна дисципліна

 

Банківська система

 

Банківські системи

 

Бюджетна система

 

Бюджетне планування і прогнозування

 

Гроші та кредит

 

Державна фінансова стратегія

 

Державне регулювання економіки

 

Державний фінансовий контроль

 

Державні фінанси

 

Економіка і фінанси підприємства

 

Економіко-математичне моделювання

 

Економічна теорія

 

Економічний аналіз

 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

 

Інвестування

 

Казначейська система обслуговування бюджетів

 

Макроекономічний аналіз

 

Міжнародні фінанси

 

Муніципальні фінанси

 

Податкова система

 

Податковий менеджмент

 

Ринок фінансових послуг

 

Соціальна політика держави

 

Соціальне страхування

 

Статистика

 

Стратегічний аналіз

 

Страховий менеджмент

 

Страхування

 

Страхування фінансових ризиків

 

Управління державним боргом

 

Фінанси

 

Фінанси, гроші та кредит

 

Фінансовий менеджмент

 

Фінансовий ринок

 

Фінансові технології