Корисні посилання

 

gov hotl ua

 

Діючі положення

Положення про кафедри

 

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань в УТЕІ ДТЕУ

 

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію з атестації в УТЕІ ДТЕУ

 

Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в УТЕІ ДТЕУ

 

Положення про Диплом з відзнакою в УТЕІ ДТЕУ

 

Положення про дистанційне навчання в УТЕІ ДТЕУ

 

Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними, педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти УТЕІ ДТЕУ

 

Положення про навчально-методичний відділ УТЕІ ДТЕУ

 

Положення про організацію освітнього процесу студентів УТЕІ ДТЕУ

 

Положення про оцінювання результатів навчання студентів УТЕІ ДТЕУ

 

Положення про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників УТЕІ ДТЕУ

 

Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти УТЕІ ДТЕУ

 

Порядок замовлення, виготовлення, видачі та обліку документів про освіту в УТЕІ ДТЕУ

 

Положення про вчену раду УТЕІ ДТЕУ

 

Положення про методичну раду УТЕІ ДТЕУ

 

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти в УТЕІ ДТЕУ

 

Регламент роботи вченої ради УТЕІ ДТЕУ

 

Положення про індивідуальний план здобувача вищої освіти (студента) в УТЕІ ДТЕУ

 

Положення про кваліфікаційну роботу в УТЕІ ДТЕУ

 

Положення про неформальну (інформальну) освіту учасників освітнього процесу УТЕІ ДТЕУ

 

Положення про організацію виконання та захист курсових робіт в УТЕІ ДТЕУ

 

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення в УТЕІ ДТЕУ

 

Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм УТЕІ ДТЕУ першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

 

Положення про бібліотеку, репозитарій УТЕІ ДТЕУ

 

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в УТЕІ ДТЕУ

 

Положення по врегулюванню конфліктних ситуацій в УТЕІ ДТЕУ

 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність в УТЕІ ДТЕУ

 

Положення про гаранта освітньої програми в УТЕІ ДТЕУ

 

Положення про організацію інклюзивного навчання

 

Положення про студентське самоврядування в УТЕІ ДТЕУ

 

Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників УТЕІ ДТЕУ